ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا زنان افغان را به‌منظور حصول قرضه‌های زراعتی توانمند می‌سازد

برای نشر فوری

Wednesday, نوامبر 29, 2017

هرات، افغانستان- عدم دسترسی به قرضه یکی از عمده‌ترین چالش‌های فراروی زنان زراعت پیشه و متشبث در سکتور زراعت در افغانستان می‌باشد. افزون بر این، بسیاری از زنان نمی‌دانند که چگونه قرضه‌ می‌تواند آن‌ها را در رشد و گسترش کار و بار زراعتی‌شان کمک ‌کند.

به‌منظور رسیدگی به چالش فوق، مرحله دوم برنامۀ توسعه قرضه‌های زراعتی (ACE-II) که از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) تمویل می‌شود، امروز میزبان سومین نشست از سلسله نشست‌ها تحت عنوان «شوراهای قرضۀ زراعتی زنان» در هرات بود تا در مورد قرضۀ زراعتی به زنان آگاهی دهد. این گردهمایی یک روزه زمینۀ اشتراک تعدادی ا ز نهادهای اعطا کنندۀ قرضه‌های کوچک و کارشناسان مالی را فراهم کرد تا آن‌ها معلومات و تجارب خود را با زنان اشتراک کننده در محفل در شریک سازند.

هربرت اسمیت رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان در این مورد گفت: «افزایش محصولات زراعتی یک عنصر مهم و حیاتی برای کل اقتصاد افغانستان است و دسترسی به قرضه یک بخش مهم برای حصول این هدف به حساب می‌آید.»

زنان اشتراک کننده در این نشست بطور عملی آموختند که چگونه برای قرضه درخواست کرده و آن را مدیریت کنند. علاوه بر این به اشتراک‌کنندگان در مورد حقوق اقتصادی زنان، انواع قرضه‌های موجود (قرضه‌های اسلامی و سنتی)، و این که چگونه قرضه می‌تواند آن‌ها را در رشد کار و بارشان و یا افزایش محصولات شان کمک کند، معلومات ارائه شد.

برنامه شوراهای قرضه‌های زراعتی زنان که در سراسر کشور اجرا می‌شود، این برداشت و ذهنیت را تقویت کرده است که قرضه‌های زراعتی فرصت‌های مناسبی برای سکتور زراعت است و دسترسی زنان به قرضه‌ها و خدمات مالی زراعتی، موجب رشد دوامدار سکتور زراعت افغانستان می‌شود. این برنامه از سوی مقام ولایت هرات و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حمایت می‌شود.

پروژه توسعه قرضۀ زراعتی(ACE) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در پی آن است که به منظور افزایش قابلیت تجارتی فارم‌ها و تشبثات زراعتی کوچک و متوسط به عنوان یک شرط لازم برای شگوفایی اقتصاد زراعتی، دسترسی به قرضه‌های زراعتی را گسترش دهد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: October 16, 2018

Share This Page