تقویت روابط میان حکومت افغانستان، جامعه مدنی، و رسانه‌ها در کنفرانس چهارچوب همکاری‌ها

برای نشر فوری

Wednesday, می 9, 2018

کابل، افغانستان - برنامۀ مشارکت مدنی افغانستان (ACEP) که از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا تمویل می‌شود، یک کنفرانس دو روزه را با عنوان «چهارچوب همکاری‌ها» به‌منظور تقویت هماهنگی میان حکومت افغانستان، جامعه مدنی و رسانه‌ها به تاریخ 7 الی 8 ماه می سال 2018 میلادی برگزار کرد. در این کنفرانس بیشتر از 230 نماینده از طرف نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها و نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک کردند. این کنفرانس بر پایداری مالی نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها، دسترسی به معلومات، مصئونیت نهادهای جامعه مدنی، و بی‌طرفی رسانه‌ها متمرکز بود. کنفرانس مذکور جهت پرداختن به چالش‌هایی که توسط جلالتمآب رئیس جمهور اشرف غنی در کنفرانس ملی سازمان های غیردولتی در 11 ماه مارچ 2018 اشاره شد، تدویر یافت.

اشتراک کنندگان این کنفرانس به توافق رسیدند که اساس سند چهارچوب همکاری‌ را تحت هدایت «گروه مشترک کاری نهادهای جامعه مدنی» تهیه و ترتیب کنند. آقای عبدالله احمدی یکی از اعضای «گروه مشترک کاری نهادهای جامعه مدنی» در این مورد گفت که نبود یک اشتراتیژی ملی جامعه مدنی که دربرگیرندۀ یک تعریف پذیرفته شده از «جامعۀ مدنی» باشد، همچنان یکی از موانع در راستای همکاری‌ها به شمار می‌رود.

رئیس عمومی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان آقای هربی اسمیت ضمن حیاتی خواندن نقش جامعۀ مدنی در روند توسعه ملی گفت: «آنها (جامعۀ مدنی) اجندای تحولاترا می‌سازند، از روند اصلاحات حمایت می‌کنند، و دولت را پاسخگو نگه می‌دارند».

آقایمصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه گفت که این کنفرانس یک فرصت مهم جهت تبادل افکار، تجارب، و پیداکردن فرصت‌های بیشتر به‌منظور هماهنگ ساختن یک دیدگاه‌ مشترک و بهبود رابطۀ نهادهای جامعۀ مدنی با دولت می‌باشد.

برنامۀ مشارکت مدنی افغانستان از سال 2013 بدینسو در راستای ارتقای نقش جامعۀ مدنی و رسانه‌ها کار می‌کند تا از این طریق شهروندان افغانستان بتوانند در پالیسی‌ها تاثیرگذار باشند، تعهدات دولت به مردم را نظارت کنند، و در راستای به میان آوردن اصلاحات سیاسی دادخواهی کنند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام شهروندان افغانستان فراهم نماید.

Last updated: December 17, 2018

Share This Page