کارآفرینان زن چهر‌ۀ متفاوت از افغانستان به نمایش می‌گذارند

Female Entrepreneurs Changing the Narrative About Afghanistan
Female Entrepreneurs Changing the Narrative About Afghanistan
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

سه شنبه, می 15, 2018

کابل، افغانستان - نهاد استارتاب ولی «Startup Valley» منحیث نخستین مرکز خصوصی برای رشد و توسعۀ تشبث در افغانستان، آموزش دومین گروه 22 نفری کارآفرینان زن را به پایان رساند. فارغین جدید این مرکز اکنون آمادۀ ارائه و عملی‌سازی مفکوره‌های خود در بازار کار استند. این کورس که توسط نهاد خدمات مسلکی اغیز "AGHAEZ" مدیریت و از سوی پروژه زنان در حکومت برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا حمایت می‌شود، به مدت پنج ماه برای کارآفرینان جوان آموزش، راهنمایی عملی، و فرصت‌های شبکه‌سازی و یادگیری را فراهم ساخت. فارغین این دور با سایر مستفیدشوندگان استارتاب ولی که قبلاً پروسه‌های ایجاد و آغاز تشبث را تجربه کرده بودند، صحبت و تبادل نظر کردند.

خانم سوسن دیکمپ، رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت: «کارآفرینان جوان آینده‌سازان این کشوراند و در خط نخست توسعه و ثبات اقتصادی افغانستان قرار دارند. ما سخت‌کوشی و دیدگاه کارآفرینی این زنان جوان را تحسین می‌کنیم.»

مفکوره‌های جدید تشبث و کارآفرینی این کارآفرینان طیف وسیعی از سکتورها را از ایجاد مرکز آموزش کمپیوتر برای ناشنوایان و تولید مربای طبیعی گرفته تا راه اندازی فارم پرورش بودنه شامل می‌شود. نهاد استارتاب ولی و پروژۀ زنان در اقتصاد برای مدت شش ماهِ دیگر مشوره و حمایت تخنیکی خود را برای آن‌ها ادامه خواهد داد.

آقای احمد فهیم دیدار، رئیس اجرایی نهاد خدمات مسلکی «اغیز» گفت: «در عصری که نسل نو ما به فکر پیشرفت اقتصاد افغانستان از طریق نوآوری و تشبثات اجتماعی استند، ایجاد و پرورش ذهنیت کارآفرینی در جوانان موجب تغییر چهرۀ افغانستان خواهد شد.»

پروژۀ زنان در اقتصاد برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا یک پروژۀ چهار ساله است که تشبثات زنان یا تشبثاتی را که زنان را استخدام می‌کنند، کمک می‌کند تا عملکرد بهتر داشته باشند، عایدات خود را افزایش دهند، و تشبث خود را پایدار بسازند. همچنین، این پروژه زنان افغانستان را از طریق مشاوره شغلی و انکشاف مهارت‌های کاری در یافتن وظایف جدید با بهتر حمایت می‌کند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام مردم افغانستان فراهم نماید.

Last updated: March 19, 2019

Share This Page