حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از سیستم برق آفتابی در وزارت تحصیلات عالی

USAID Supports Ministry of Higher Education’s Solar Energy System
USAID Supports Ministry of Higher Education’s Solar Energy System
USAID Afghanistan

برای نشر فوری

سه شنبه, 12 مارچ, 2019

کابل، افغانستان - وزارت تحصیلات عالی یک سیستم برق آفتابی را برای تأمین برق مورد نیاز سیستم ارتباطات و معلومات خویش راه‌اندازی نمود.

آقای پیتر ناتالیو، رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان در این مورد گفت: «کمبود برق موجب مختل شدن فعالیت‌هایی می‌شود که برای فعال بودن سیستم دانشگاه‌ها حیاتی است. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا افتخار دارد که از راه‌حل‌های مبتکرانه‌ای چون استفاده از انرژی خورشیدی حمایت می‌کند تا از فعالیت دوامدار و بدون وقفه سیستم ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی اطمینان حاصل شود.»

این سیستم تولید برق خورشیدی که با استفاده از جدیدترین تکنالوژی ایجاد شده، برق مورد نیاز سیستم ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی را تأمین خواهد کرد تا از مدت زمان خاموش ماندن سیستم به دلیل نبود برق بکاهد و ثبات آن را بهبود بخشد.

داکتر نجیب‌الله خواجه‌عمری، وزیر تحصیلات عالی در این رابطه اظهار داشت: «سیستم برق آفتابی برای عملکرد درست سایر سیستم‌ها و دیتابیس‌های وزارت تحصیلات عالی اهمیت حیاتی دارد. این سیستم یک سیستم برق احتیاطی است که نه تنها حفظ و مراقبت آن بسیار آسان است بلکه انرژی پاک که به محیط زیست ضرری ندارد، تولید می‌کند.»

سیستم ارتباطات و تکنالوژی معلوماتی وزارت تحصیلات عالی که به حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ایجاد شده است، شامل سیستم‌های دیجیتلی متعدد نصب شده در وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه‌های دولتی از قبیل سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان، سیستم واحد مدیریت کمپیوتر‌ها، سیستم امتحانات کانکور، و سیستم‌های مدیریت معلومات جهت کمک به مدیریت اطلاعات دیجیتل و وبسایت‌ها، می‌باشد.

برنامۀ کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به افغانستان که مجموع آن از سال 2002 به این سو حدوداً 19 میلیارد دالر امریکایی می‌شود، بزرگترین برنامه کمک‌های انکشافی ملکی دو جانبه به این کشور می‌باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌کند تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین کند؛ یک دولت دیموکراتیک و توانای تحت حاکمیت قانون را ایجاد کند؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم کند.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page