تسهیل تجارت بین افغانستان و ازبکستان

Facilitating Trade Between Afghanistan and Uzbekistan
Facilitating Trade Between Afghanistan and Uzbekistan
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

چهار شنبه, جولای 17, 2019

تاشکند، ازبکستان – ایالات متحده امریکا حمایت خویش را از تجارت فرامرزی و تقویت ارتباطات اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان از طریق نمایشگاه "تسهیل تجارت و حمایت از رشد اقتصادی" که از 14 الی 17 جولای سال روان در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، تداوم بخشید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با میزبانی از ورکشاپ یک هفته‌ای در مورد افزایش تجارت بین افغانستان و ازبکستان از رشد اقتصادی به محوریت سکتور خصوصی در افغانستان حمایت می‌کند.

طی کانفرانس، اشتراک کنندگان در مورد چیگونگی استفاده از عضویت سازمان تجارت جهانی به‌منظور دسترسی به بازار، اهمیت شفافیت پروسه‌های تدارکات دولتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، راه‌های تسریع انتقالات و کاهش هزینۀ تجارت فرامرزی منطقوی، و شیوه تقویت تجارت فرامرزی آموزش‌های را دریافت نمودند. نمایندگانی از اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، مرکز تجارت بین‌المللی، و اتحادیه ترانسپورت زمینی موارد آموزشی را ارائه و بحث‌های میزگرد‌های برگزار شده را رهبری نمودند. در جمع اشتراک کنندگان کنفرانس بیش از 30 مقام حکومت افغانستان، 65 شرکت سکتور خصوصی افغانستان، و اعضأی کلیدی کمیته گمرکات ازبکستان و وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان حضور داشتند.

برنامۀ کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به افغانستان که مجموع آن از سال 2002 به این سو حدوداً 19 میلیارد دالر امریکایی می‌شود، بزرگترین برنامه کمک‌های انکشافی ملکی دو جانبه به این کشور می‌باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌کند تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین کند؛ یک دولت دیموکراتیک و توانای تحت حاکمیت قانون را ایجاد کند؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم کند.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page