افتتاح یک پروژه مهم برای شبکه برق افغانستان از سوی رئیس جمهوری غنی

برای نشر فوری

Thursday, جنوری 11, 2018

کابل، افغانستان- به تاریخ چهارم جنوری سال 2018، رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاح تمدید شبکه ملی توزیع برق به ولایت غزنی، در کابل اشتراک نمود. تکمیل شدن پروژه مذکور یک گام مهم در راستای توسعۀ زیربنای برق افغانستان است. به‌واسطۀ این پروژه باشندگان ولایت غزنی برای اولین بار به برق وارداتی دسترسی پیدا کردند و ساحۀ تحت پوشش شبکه ملی برق گسترش یافت.

اکنون باشندگان و تشبثات در غزنی به برق با ظرفیت اولیۀ ده میگاوات دسترسی دارند و شرکت برشنا تصمیم دارد که در ماه‌های آینده مقدار برق عرضه شده به این ولایت را افزایش دهد. برق عرضه شدۀ فعلی مقدار برق محلی را دو برابر می‌سازد که از آن 7500 مشترک مستفید خواهند شد. سکتور خصوصی، به شمول پارک صنعتی تحت حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ولایت غزنی که در گذشته با مشکل عدم دسترسی به برق مطمئن مواجه بود، از دسترسی به شبکه ملی برق مستفید خواهند شد.

با گسترش شبکه ملی برق به ولایت غزنی، مشترکین شاهد کاهش چشمگیری در پول صرفیۀ برق خود خواهند بود. هزینه برق وارداتی که از طریق شبکه ملی برق به غزنی می‌رسد، در مقایسه با برق جنراتوری که هر کیلو‌وات آن برای مشترکین 35 الی 40 افغانی هزینه دارد، بسیار ناچیز خواهد بود. دسترسی به برق از طریق شبکه ملی برق به معنی ثبات بیشتر در قیمت برق برای مشترکین رهایشی و تجارتی خواهد بود، زیرا قیمت دیزل با توجه به مکان و زمان در حال نوسان میباشد.

شرکت برشنا سب استیشن غزنی را همراه با 111 کیلومتر لین انتقال که این سب اشتیشن را به ارغندی وصل می‌کند، با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از طریق پروژه PTEC ساخته است. همچنین، سب استیشن دومی در منطقه سیدآباد ساخته شده و اکنون آمادۀ انتقال برق به بخشی از افغانستان می‌باشد که پیش از این هرگز به برق دسترسی نداشته است.

شرکت برشنا در جریان کار در یک محیط نامساعد با چالش‌های متعددی مواجه است که تخریب و آسیب رسیدن به لین‌های برق در هنگام درگیری‌ها مسلحانه یکی از آن جمله چالش ها است. به همین دلیل، انتقال مؤفقانه برق به سب استیشن غزنی هم برای مردم غزنی خبر خوب است و هم برای شرکت ملی برق رسانی افغانستان یک دستاورد بزرگ است.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: December 13, 2018

Share This Page