میزبانی سفارت ایالات متحده امریکا در کابل از یک برنامه گفت و شنود به منظور حمایت از سهمگیری گسترده‌تری سکتور خصوصی در سکتور معادن

U.S. Embassy Hosts Private Sector Program to Support Greater Participation in the Mining Sector
U.S. Embassy Hosts Private Sector Program to Support Greater Participation in the Mining Sector
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

چهار شنبه, فبروری 7, 2018

کابل، افغانستان - ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا امروز به منظور بحث روی استراتیژی اصلاحات سکتور معادن افغانستان و گشایش تشبثات جدید از وزارت معادن و پترولیم و بیش از 80 تن از نمایندگان سکتور خصوصی در سفارت ایالات متحده امریکا در کابل میزبانی نمود. در این محفل گفت و شنود یک روزۀ مقامات حکومت افغانستان به شمول نرگس نهان سرپرست وزیر وزارت معادن و پترولیم، نمایندگان شرکت های خصوصی سکتور معادن، شرکاء بین‌المللی، و مقامات اتاق های تجارت و صنایع افغانستان و اتاق های تجارت و صنایع بین‌المللی اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان روی فرصت‌ها و چالش‌های کلیدی سکتور معادن تمرکز نموده و با نمایندگان حکومت افغانستان در بحث های میزهای مدور سهم گرفتند.

سفیر ایالات متحده امریکا در کابل آقای جان بس در این مورد گفت «حکومت ایالات متحده امریکا متعهد است تا افغانستان را در راستای ایجاد یک کشور باثبات و مرفع که برای تمام شهروندان خویش فرصت آفرینی کند، همکاری نماید.» وی افزود «توسعه سکتور معادن افغانستان موجب شکل گیری پوتانسیال عالی برای کار آفرینی و رشد اقتصادی میگردد.»

توزیع جواز های استخراج معدن و عقد قرارداد ها، ایجاد برنامه های تشویقی برای سکتور معادن، حمایت از ایجاد مشارکت‌های بین شرکت‌های داخلی و بین‌المللی که به بازار های جدید دسترسی دارند و برداشتن گام های عملی برای مبارزه با رویکردهای فراقانونی بی‌شمار در جمع خواست‌های اساسی نمایندگان سکتور خصوصی جا داشتند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا متعهد است تا افغانستان را در راستای توسعه مسؤلانه سکتور معادن به منظور تحریک رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی کمک نماید. چالش‌های فرا روی توسعه این سکتور فراوان بوده اما قابل حل می‌باشند. کمک های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به منظور دریافت راه حل ها برای چالش های حقوقی، قراردادی و تخنیکی تنظیم گردیده اند تا از سرمایه گذاری سود آور سکتور خصوصی حمایت نماید. در این راستا، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در این اواخر با ادارۀ سروی جیولوژیک ایالات متحده امریکا و برنامه توسعه قوانین تجاری وزارت تجارت ایالات متحده امریکا مشارکتی را ایجاد نموده است تا به آجندا اصلاحات وزارت معادن و پترولیم رهنمایی‌های لازمی را فراهم نمایند. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا متعهد است تا از توسعه قابلیت تجارتی منابع وافر منرالی افغانستان حمایت نماید تا مردم افغانستان از آن مستفید شوند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page