راه‌اندازی برنامه دو و نیم‌ سالۀ کمیونتی کالج در رشتۀ حسابداری تجارتی در دانشگاه بلخ با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا

برای نشر فوری

Tuesday, فبروری 13, 2018

کابل، افغانستان- امروز دانشگاه بلخ اولین برنامه تحصیلی دو و نیم ساله را در رشتۀ حسابداری تجارتی در کشور راه‌اندازی کرد؛ برنامه‌ای که بخشی از یک پروژه از سوی ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) می‌باشد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از طریق پروژۀ خود برای حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP)، اولین برنامۀ تحصیلی را در رشتۀ حسابداری تجارتی با حمایت فنی دانشگاه مساچوسیتس امریکا در ماه اکتوبر 2017 راه‌اندازی کرد. این برنامۀ تحصیلی دو و نیم ساله دانشجویان را به سطح عالی برای کار در مشاغل و وظایف مشخص در سکتورهای دولتی و خصوصی آماده می‌سازد و همچنین کسانی را که منحیث کارآفرین در پی راه‌اندازی کاروبار شخصی مستقل هستند، آموزش می‌دهد. اولین گروه دانشجویان جذب شده در این برنامه که متشکل از 22 تن به‌شمول دو زن می‌باشد، در ماه سپتمبر 2019 فارغ خواهند شد.

آقای جیفری کوهن، معاون ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان، در این باره گفت: «این برنامه تحصیلی جدید نشان‌دهندۀ ارتباط و پیوند بین دانشگاه‌ها و کارفرمایان بالقوه و احتمالی در سکتور دولتی و خصوصی و نیز بیانگر اهمیت این برنامه در آموزش تعداد بیشتری از جوانان افغان در رشته‌های مربوطه به کاروبار و تشبث می‌باشد.»

چندین دهه منازعه و درگیری در افغانستان سبب کندی رشد و توسعۀ اقتصادی این کشور شده است. اما افغانستان علی‌رغم وجود چالش‌های چون نبود آموزش باکیفیت، زیربناهای کهنه و فرسوده و خشونت، شاهد پیشرفت‌های قابل توجه در طول سال‌های پسین بوده است. برنامه ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا برای حمایت از دانشگاه‌ها و انکشاف نیروی بشری با 11 دانشگاه دولتی در سراسر افغانستان کار می‌کند تا برنامه‌های تحصیلی مشابه برنامۀ مذکور را که مهارت‌ها و دانش قابل کاربرد در بازار کار را به متقاضیان آموزش می‌دهد، تدوین و راه‌اندازی کند.

پوهان مکمل الکوزی، رئیس دانشگاه بلخ، در این باره گفت: «ایجاد برنامۀ تحصیلی در رشتۀ حسابداری تجارتی برای تربیت نیروی کار ماهر که جوابگوی تقاضا و نیازمندی‌های بازار در شمال افغانستان باشد، از اهمیت حیاتی برخوردار است. متقاضیان تشبث و کاروبار اکنون می‌توانند خود را برای کار در این حوزه از طریق این برنامۀ تحصیلی در دانشگاه بلخ آماده کنند.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: March 19, 2019

Share This Page