بنیاد آسیایی گزارش نظرسنجی مردم افغانستان در سال 2018 را منتشر کرد

The Asia Foundation Launches the 2018 Survey of the Afghan People
The Asia Foundation Launches the 2018 Survey of the Afghan People
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

سه شنبه, دسمبر 4, 2018

کابل، افغانستان - بنیاد آسیایی در افغانستان با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) گزارش چهاردهمین نظرسنجی مردم افغانستان را امروز منتشر کرد. این نظرسنجی سالانه که بار نخست در سال 2004 میلادی انجام شد، امسال از بیش از 100000 تن از مردم افغانستان از سراسر کشور، در مورد انتخابات، فساد، امنیت، حقوق زنان، ارائۀ خدمات، اقتصاد کشور، مهاجرت، و صلح و آشتی نظرخواهی کرده است. این نظرسنجی، گسترده‌ترین و دوامدار‌ترین نظرسنجی سراسری در مورد نظر و اندیشۀ مردم افغانستان میباشد.

گزارش نظرسنجی سال 2018 حاکی از افزایش اندک اعتماد مردم افغانستان پیرامون امنیت، بازسازی، حکومت‌داری، حقوق زنان و اقتصاد است. درصدی مردم که به امکان تامین صلح بین طالبان و حکومت افغانستان باورمند اند در مقایسه با سال 2017 افزایش اندک 1.1 درصدی داشته است.

امسال، درصدی افغان‌های که باورمند هستند که کشور در مسیر درست در حرکت است با سال گذشته تفاوتی نکرده است (32.8 درصد). همینطور، امسال بین تعداد افغان‌های ‌که معتقدند که کشور به سمت نادرست در حرکت است (61.3 درصد)، با سال پار (61.2 درصد) تفاوت اندک وجود دارد.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که افغان‌ها همچنان در مورد وضعیت اقتصادی خانواده‌های‌شان و در کل وضعیت اقتصادی افغانستان نگران اند. در بین آن‌عده که باور دارند که کشور در جهت نادرست در حرکت است، اکثریت‌شان در مورد مسایلی چون بیکاری (23.7 درصد)، اقتصاد نامطلوب (12.1 درصد)، قیمت‌های گزاف (3.6 درصد)، و سایر مسایل اقتصادی اظهار نگرانی می‌کنند. در پاسخ به پرسشی درباره بزرگترین مشکلات فراروی جوانان، بیش از سه چهارم افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفته اند (78.4 درصد) نگرانی‌های اقتصادی را ذکر کردند.

سرپرست ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان، آقای جِف کوهن در این باره گفت: «نظرسنجی امسال نشان می‌دهد که علی‌رغم موجودیت چالش‌های متعدد و گوناگون، مردم افغانستان همچنان از خود استقامت و پایداری نشان می‌دهند. ایالات متحده از طریق ادارۀ انکشاف بین‌المللی‌اش به کمک‌های خویش به مردم افغانستان برای مقابله و رفع بزرگترین چالش‌های فراروی آن‌ها ادامه خواهد داد.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: July 18, 2019

Share This Page