موفقیت حکومت افغانستان در راستای رفع موانع سرراه زنان در محیط کار

برای نشر فوری

Sunday, دسمبر 31, 2017

کابل، افغانستان - پالیسی‌های حامی زنان کارمند در ادارات دولتی امروز طی کنفرانسی در کابل مورد بررسی قرار گرفت. در این همایش بیش از 150 مقام از 36 وزارت و اداره مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون نتایج حاصل شده از اصلاح پالیسی‌ها به منظور رفع موانع سرراه زنان در محیط کار ادارات دولتی بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین، اشتراک کنندگان این کنفرانس در مورد کاستی‌های موجود بحث کرده و منابع لازم برای تطبیق اصلاحات پیشنهادی را شناسایی کردند، ابتکاری که در سال 2016 آغار گردیده بود و ادامه دارد.

طی یک تحقیق ویژۀ مشترک از سوی وزارت امور زنان و برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)، موانع موجود در محیط کار به تحلیل گرفته شد، موانعی که زنان کارمند در ادارات دولتی با آن‌ها مواجه‌اند مشخص گردید، و پیشنهادهای اصلاحی برای رفع این موانع ارائه گردید.

خانم تمرا هالمرست-سانچیز، سرپرست ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان گفت: «ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا می‌داند که زنان بخش مهمی از نیروی کار حکومت افغانستان را تشکیل می‌دهند. مساعدسازی فرصت‌ها برای زنان جهت سهمگیری در رشد اقتصادی، صلح و امنیت برای آینده افغانستان چیزی است که همۀ مردم می‌توانند از آن حمایت کنند.»

تحقیق مذکور سه حوزۀ پالیسی، زیربنا و عناصر فرهنگی را که محیط کار را برای کارمندان زن مساعد میسازد، مورد بررسی قرار داد. این تحقیق ده فعالیت اصلاحی دارای اولویت را شناسایی کرد که عبارتند از:

  • تطبیق اصلاحات در قوانین و مقررات به شمول اجرایی ساختن قوانین منع آزار و اذیت
  • ایجاد پورتال‌های کاریابی و مراکز انکشاف مسلکی برای زنان
  • عملی سازی سهمیه 30 درصدی زنان در نهادهای دولتی به منظور افزایش حضور زنان در حکومت
  • توانمندسازی واحدهای جندر در وزارتخانه‌ها جهت انجام وظایفه محوله‌شان، فراهم‌سازی فرصت‌های انکشاف مسلکی برای کارمندان و افزایش تلاش‌های دادخواهی
  • راه‌اندازی کمپاین‌های ارتقای آگاهی عامه و اصلاح رفتارها
  • افزایش تعداد زنان در موقف‌های رهبری در وزارت‌ها و ادارات مستقل
  • ایجاد یک کمیته جهت نظارت از روند استخدام زنان در ادارات حکومت
  • دایر کردن برنامه‌های آموزشی برای زنان شاغل در ادارات حکومتی جهت توسعۀ مهارتهای آن‌ها
  • بهسازی  یا نوسازی تسهیلات محل کار از جمله تسهیلات و امکانات صحی و رفاهی، تشنا‌ب‌های مجزا برای زنان، و بهبود وضعیت فزیکی تسهیلات امنیتی
  • اختصاص موقف‌های مشخص برای زنان در تشکیل ادارات دولت افغانستان

تحقیق فوق الذکر یک سال بعد از اولین کنفرانس تدویر یافته از سوی وزارت امور زنان پیرامون اصلاح پالیسی‌ها در کابل، در نومبر 2017 صورت گرفت. کارشناسان برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا از نهادها و اداراتی که در گزارش اول مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بودند، بازدید کردند تا از تغییرات بوجود آمده مطلع شوند. آن‌ها تغییرات قابل توجهی را در این نهادها مشاهده کردند. به عنوان نمونه، وزارت تجارت و صنایع تغییراتی زیربنایی را در محیط کار بوجود آورده که موجب بهتر شدن محیط کار برای زنان شده است. این تغییرات شامل بهسازی و نوسازی کودکستان، نمازخانه، و صالون غذاخوری می‌باشد.

خانم سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان گفت که این وزارت به عنوان یک نهاد نظارت کننده، با سایر وزارت‌ها و ادارات مستقل حکومت کار خواهد کرد تا به  تلاش خویش در راستای رفع مشکلاتی که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند، ادامه دهند.

پروژۀ زنان در حکومت برنامۀ پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا بخشی از تلاش‌هایی است که دولت افغانستان را برای دست‌یافتن به هدفش که استخدام حداقل 30 درصد کارمندان دولت از طبقه اناث است، کمک می‌کند. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت افغانستان در راستای آموزش تعداد 3000 زن برای کار در بست‌های خدمات ملکی حکومت همکاری میکند، که این کمک و همکاری شامل فراهم نمودن برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های کارآموزی و آموزش عملی به زنانی است که در وزارت‌ها و ادارات مستقل حکومت افغانستان شامل کار میگردند. تا کنون در ولایت های کابل، هرات، بلخ، قندهار، و ننگرهار بیشتر از 2500 زن فارغ مکتب یا دانشگاه‌ها در این برنامه‌های آموزشی اشتراک کرده‌اند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: December 13, 2018

Share This Page