آغاز مطالعات امکان‌سنجی کانال آبیاری قوش تیپه طی یک محفل رسمی

Feasibility Study for Khush Tepa Irrigation Canal Ceremony Held
Feasibility Study for Khush Tepa Irrigation Canal Ceremony Held
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

دوشنبه, دسمبر 10, 2018

کابل، افغانستان - ریاست جمهوری طی محفلی از آغاز مطالعات امکان‌سنجی کانال آبیاری قوش تیپه در ولایت‌های قندوز، جوزجان و بلخ تجلیل کرد. اعمار این کانال آبیاری به طول 200 کیلومتر که اراضی به مساحت 500000 هکتار متر مربع را قابل کشت و استفاده خواهد ساخت، بیش از 60000 خانوار را بهره‌مند خواهد ساخت. در این محفل مقامات حکومت افغانستان به‌شمول رئیس جمهور اشرف غنی؛ رئیس اجرائیه داکتر عبدالله؛ وزیر زراعت، آبیاری و مالداری آقای نصیر احمد درانی؛ سرپرست وزارت مالیه آقای محمد همایون قیومی؛ سرپرست وزارت انرژی و آب آقای محمد گل خلمی؛ معینان وزارت‌ها و مشاورین ریاست جمهوری حضور داشتند.

برنامه تقویت آبریزه‌ها و مدیریت آبیاری (SWIM) ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) در هماهنگی با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت انرژی و آب مطالعات امکان‌سنجی این طرح آبیاری را تمویل می‌کند تا دهقانان را در دسترسی به آب برای زراعت کمک کند. هنگامیکه دهقانان به آب برای زراعت دسترسی داشته باشند، باغ‌های میوه‌های دارای ارزش بالا، انواع انگور و سبزیجات را کشت خواهند کرد که با فروش این محصولات زراعتی باارزش عایدات آن‌ها افزایش خواهد یافت.

سفیر ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان آقای جان بس در این باره گفت: «حکومت ایالات متحدۀ امریکا به کمک برای افغانستان جهت ساختن یک کشور باثبات و مرفه که برای تمامی شهروندانش فرصت ایجاد می‌کند، متعهد می‌باشد. توسعه سکتور زراعت افغانستان زمینۀ خوبی را برای اشتغال و رشد اقتصادی فراهم می‌کند.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به همکاری با دولت افغانستان به منظور بهبود سیستم آبیاری برای زراعت جهت افزایش تولیدات زراعتی و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، متعهد می‌باشد. این ادارۀ از توسعۀ دسترسی به آب از طریق اعمار زیرساخت‌های آبیاری؛ استفاده از فناوری‌های جدید مانند آبیاری قطره‌ای جهت افزایش مؤثریت منابع آبی محدود؛ و استفاده از بذرهای سودآور و مقاوم در مقابل کم‌آبی و حوادث طبیعی برای امرار معاش حمایت می‌کند. برنامه تقویت آبریزه‌ها و مدیریت آبیاری طرح‌های آبیاری در شمال افغانستان را احیاء می‌کند که موجب افزایش 57000 هکتاری در مساحت زمین‌های قابل کشت شده و طی سه سال آینده بیش از 20000 خانوار را کمک خواهد کرد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page