نظرسنجی سال 2019 مردم افغانستان بیان‌گر حمایت مردم افغانستان از مذاکرات صلح است

Press Release Shim

Speeches Shim

2019 Survey of the Afghan People Reveals Citizens are in Support of Peace Negotiations
2019 Survey of the Afghan People Reveals Citizens are in Support of Peace Negotiations
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

سه شنبه, 3 دسمبر, 2019

کابل، افغانستان - امروز، بنیاد آسیایی در افغانستان با حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID) گزارش پانزدهمین نظرسنجی مردم افغانستان را منتشر کرد. این نظرسنجی سالانه که بار نخست در سال 2004 میلادی انجام شد، امسال در سراسر کشور از بیش از 129800 تن از افغان‌ها، در مورد انتخابات، فساد، امنیت، حقوق زنان، ارائۀ خدمات، اقتصاد کشور، مهاجرت، و صلح و آشتی نظرخواهی کرده است. این نظرسنجی، گسترده‌ترین و دوامدار‌ترین نظرسنجی سراسری در مورد نظر و اندیشۀ مردم افغانستان میباشد.

با سنجش همه‌سالۀ دید‌گاه مردم افغانستان، این نظر‌سنجی از پلان‌گذاری و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد توسط دولت‌مداران افغان حمایت نموده و به نهاد‌های توسعه‌ای بنین‌المللی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خویش را مطابق به تحولات در وضعیت افغانستان تنظیم نمایند.

رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان، آقای پیتر ناتیالو در این باره گفت: «نظرسنجی امسال نشان می‌دهد که مردم افغانستان صلح می‌خواهند و به توسعه کشور خویش متعهد اند. ایالات متحده از طریق ادارۀ انکشاف بین‌المللی‌اش به کمک‌های خویش به مردم افغانستان برای مقابله و رفع بزرگترین چالش‌های فراروی آن‌ها ادامه خواهد داد.»

گزارش نظرسنجی سال 2019 حاکی از آگاهی خوب مردم افغانستان از گفتگو‌های صلح با طالبان و حمایت از آن است. هفتادوهفت درصد از مردم بیان نمودند که از تلاش‌های صلح آگاهی دارند در حالیکه 89 درصد بیان میدارند که از تلاش‌ها برای مذاکره با طالبان کاملاً یا قسماً حمایت می‌نمایند. شصت‌وچهار درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند که آشتی بین دولت‌افغانستان و طالبان ممکن است.

طبق یافته‌های این نظرسنجی افغان‌های که معتقدند که کشور به سمت‌ نادرست در حرکت است 74.7 درصد به نا‌امنی یا میزان جرایم، 41.5 درصد به وضعیت اقتصادی نا‌مطلوب، و 31.1 درصد به وضعیت نا‌مطلوب حکومتداری اشاره می‌کنند. هم‌چنین 7.2 درصد به عدم موجودیت زیربنا‌ها یا خدمات مطلوب، 6.6 درصد به مداخلات بیرونی، و 4.6 درصد به بی‌عدالتی و نگرانی حقوق‌بشری اشاره کرده اند. نظرسنجی مذکور به وضاحت نشان می‌دهد که مردم افغانستان در جریان تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به صلح و توسعۀ پایدار پیش‌بین چالش‌های چشم‌گیری هستند.

گزارش کامل نظرسنجی سال 2019 مردم افغانستان را می‌توانید از https://asiafoundation.org/where-we-work/afghanistan بدست‌آورید.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، از سال 2002 به این‌سو، به‌منظور افزایش سطح خودکفایی افغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف امنیت‌ملی مان به حکومت ایالات متحده امریکا متحد خوبی باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت سکتور خصوصی، تقویت دیموکراسی نوبنیاد، توسعه دست‌آورد‌های زنان افغان، و فراهم‌آوری خدمات اساسی صحی و آموزشی به تمام افغان‌ها با افغانستان همکاری می‌کند.

Last updated: August 13, 2021

Share This Page