30 Years of Service: Paying Tribute to USAID's Long-Serving Foreign Service Nationals

Speeches Shim

Sunday, June 26, 2022
Davit Pogosyan, USAID/Armenia
USAID/Armenia

DAVIT POGOSYAN- 1993-2022

For 29 years, Davit Pogosyan has worked with USAID/Armenia, from the cold, dark days in the early 1990s, to today, Davit has helped lead USAID’s operations: ensuring all our staff are able to work in comfortable, safe conditions, that processes and protocols are in place and operationalized, and that all the behind-the-scenes work remains steadfastly reliable.  

Thank you Davit, for your commitment and contributions to USAID’s work in Armenia!  We’re grateful to have been a part of your life!

Check out our conversation with Davit below.

INTERVIEW:

Melissa: Can you tell me about yourself, USAID and what led you to join USAID?

David: Sure, I joined the organization in 1993, while I was studying in the Faculty of Applied Mathematics of Yerevan State University. Those were the difficult years – no electricity, cold winters so it was essential to obtain a job.  Since my mother was an English specialist I knew English well and therefore it was easier for me to get a job. I first joined USAID as a laborer and then moved to the GSO department; at the time USAID was very small but started to grow.  A couple of years later, I moved to USAID’s finance side. It’s been a long journey.

M: What are some accomplishments with the USAID Mission that you are most proud of?

D: A couple of things – I was responsible for internal management processes, and the deployment of the new financial system, Phoenix, was a big milestone that happened in 2005.  Also, my colleague, Armen, and I were subject matter experts and piloted the Mission deployment of a new procurement system called GLASS, which was one of the few in the world [at the time].  When I look back these were some of the big accomplishments. 

USAID had done a lot of good things in Armenia – starting from providing humanitarian assistance in the early 90s all the way to technical assistance and institution reforms. [For example], I’m very proud of my current work and engagement with the Audit Chamber, where we use expertise and experience of the U.S. Government Accountability Office to support the Chamber on their reform path. 

M: How has your work with USAID impacted your life?

D: I joined USAID when I was 18 years old. I met my wife at USAID in 1996, we got married in 1998 and have 4 kids. Can’t think of a better impact :)

M: Thank you, David!

Davit Pogosyan- USAID/Armenia
USAID/Armenia

Armenian

Դավիթ Պողոսյան 

Դավիթ Պողոսյանը 29 տարի աշխատել է ԱՄՆ ՄԶԳ Հայաստանյան գրասենյակում: 1990-ականների սկզբի ցուրտ, մութ օրերից մինչև այսօր, Դավիթն օժանդակել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի գործունեությունը` ապահովելով, որ  մեր աշխատակիցները կարողանան աշխատել  հարմարավետ և ապահով  պայմաններում, ապահովելով գործելակարգերի և  ընթացակարգերի  առկայությունը և ետնաբեմի  բոլոր աշխատանքների մշտական հուսալիությունը:

Դավիթ, շնորհակալ եմ Հայաստանում ԱՄՆ ՄԶԳ աշխատանքին Ձեր նվիրվածության և Ձեր ներդրման համար: Մենք երախտապարտ ենք, որ եղել ենք Ձեր կյանքի մի մասը:

Դավիթի հետ մեր զրույցին ծանոթացեք ստորև։

Մելիսսա. Կարող ե՞ք պատմել ձեր մասին, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, մասին և ի՞նչը ստիպեց, որ միանաք ԱՄՆ ՄԶԳ-ին: 

Դավիթ. Իհարկե: Ես ընդունվեցի  կազմակերպություն 1993 թվականին, երբ սովորում էի Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում: Դժվար տարիներ էին. էլեկտրականություն չկար, ցուրտ ձմեռներ էին, ուստի անհրաժեշտ էր աշխատանք գտնել: Քանի որ մայրս անգլերենի մասնագետ էր, ես լավ գիտեի անգլերեն, և ինձ համար ավելի հեշտ էր աշխատանք գտնելը: Ես սկզբում ընդունվեցի ԱՄՆ ՄԶԳ որպես բանվոր, այնուհետև տեղափոխվեցի ընդհանուր ծառայությունների բաժին: Այն ժամանակ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն շատ փոքր էր, բայց սկսեց աճել: Մի քանի տարի անց ես տեղափոխվեցի ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆինանսական բաժին: Երկար ճանապարհ եմ անցել:

Մ. Որո՞նք են ԱՄՆ ՄԶԳ առաքելությունում ձեր ձեռքբերումները, որոնցով առավել հպարտ եք:

Դ. Մի քանի բան կա. ես պատասխանատու էի ներքին կառավարման գործընթացների համար, և ֆինանսական նոր համակարգի՝ Phoenix-ի ներդրումը մեծ իրադարձություն էր, որը տեղի ունեցավ 2005 թվականին: Իմ գործընկերը՝ Արմենը, և ես ոլորտի մասնագետ էինք,  և իրականացրել ենք առաքելությունում նոր գնումների համակարգի` GLASS -ի տեղակայումը, որը  [այն ժամանակ] աշխարհում քչերից մեկն էր: Երբ հետ եմ նայում, ստեսնում եմ, որ սրանք մեծ ձեռքբերումներից էին:

ԱՄՆ ՄԶԳ-ն շատ լավ բաներ է արել Հայաստանում՝ սկսած 90-ականների սկզբին մարդասիրական օգնություն տրամադրելուց մինչև տեխնիկական աջակցություն և հաստատությունների բարեփոխումներ: [Օրինակ], ես շատ հպարտ եմ Հաշվեքննիչ պալատի հետ իմ ներկայիս համագործակցությամբ  և ներգրավվածությամբ, որտեղ մենք օգտագործում ենք ԱՄՆ կառավարության հաշվետվողականության գրասենյակի մասնագիտական փորձը՝ Պալատին աջակցելու նրա բարեփոխումների ճանապարհին: #AuditChamber

Մ` Ինչպե՞ս է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հետ ձեր աշխատանքը ազդել ձեր կյանքի վրա:

Դ. Ես ընդունվեցի ԱՄՆ ՄԶԳ, երբ 18 տարեկան էի: Կնոջս հետ ծանոթացել եմ ԱՄՆ ՄԶԳ-ում 1996 թվականին, ամուսնացանք 1998 թվականին և ունենք 4 երեխա: 

Ավելի լավ ազդեցություն չէր էլ կարող լինել: 

Մ. Շնորհակալ եմ, Դավիթ: 

Last updated: August 08, 2022

Share This Page