افتتاح اولین محکمه قضایی در ولایت پنجشیر

For Immediate Release

Monday, November 28, 2005

دره پنجشیر – بتاریخ 28 نومبر سال روان، محترم حاجی بهلول والی ولایت پنجشیر با جمعی از روسأ آن ولایت اولین محکمه قضایی تاریخی پنجشیر را افتتاح نمودند. این محاکمه قضایی توسط یکتن از مشهورترین مهندس امریکایی افغانی والاصل، آقای رفیع سمیع زی طرح و دیزاین گردیده بود.

کار ساختمان این محاکمه قضایی توسط شرکت ساختمانی – پنجشیری بنام MRO در ظرف یکسال تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

قابل تذکر است که دره پنجشیر در جریان تهاجم قشون شوروی سابق شدیداً ویران گردیده و مردم و مقامات محل از اطاق یک خانه که در بازارک مرکز ولایت پنجشیر و محل تولد احمد شاه مسعود قرار داشت منحیث محاکمه استفاده مینمودند. 

پول اعمار این محکمه قضایی توسط اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا USAID و موسسه  MSH که تمام مهندسین آن افغانی میباشد، تمویل گردیده و تا اکنون به تعداد 27 محکمه تکمیل به تعداد 2 محکمه قضایی تحت کار و همچنان کار طرح و دیزاین پنج ساختمان دیگر این محاکم قضایی تکمیل و به زود ترین فرصت توسط تیم های بازسازی ولایتی   PRTو پروگرام انکشافی ملل متحد UNDP اعمار خواهد گردید.

با اعمار چنین محاکم در تمام ولایات افغانستان، اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده USAID حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را به منظور اعاده سیستم قضایی در سراسر کشور حمایت و مساعدت مینماید.

Last updated: August 30, 2017

Share This Page