Flag of Vietnam

Vietnam

Language: English | Vietnamese
Thọ (thứ hai từ phải sang) chơi đùa cùng một vài người bạn mới tại trường tiểu học Phạm Hồng Thái, nơi em được nhập học với sự t
Không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau: Việt Nam tăng cường giáo dục chuyên biệt
Chị Lê Thị Mỹ Dung đi thăm thửa ruộng của mình.
Canh tác lúa thông minh với biến đổi khí hậu giúp tăng năng suất và lợi nhuận tại Việt Nam
Chị Nguyễn Thị Hằng đan giỏ từ lục bình.
Phụ nữ nông thôn Việt Nam học kiến thức về tài chính

About Vietnam

Vietnam has experienced rapid economic growth over the past 15 years and has risen to the status of a lower middle-income country. However, progress is threatened by health and environmental problems, a weak business environment, poor governance, and limited transparency. Our assistance is accelerating Vietnam’s transformation to a responsible, more inclusive partner and a market-based economy, and addressing the legacies of the past conflict between our countries.    

USAID programs in Vietnam support the country’s progress by focusing resources where they’re needed most in health, private sector competitiveness, environment, social services for vulnerable populations and higher education. 

Last updated: July 29, 2015

Share This Page