Flag of Vietnam

Vietnam

Language: English | Vietnamese
BuonCocaPlant
Cocoa Farming Raises Incomes for Vietnamese
Pham Thi Gai and her son, next to the fully stocked shelves of her store.
Vietnam Opens Doors for Persons with Disabilities
Nguyen Thi Thuy working in her upgraded facility.
Hygienic Poultry Slaughtering Curbs Bird Flu in Vietnam

About Vietnam

Việt Nam trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh trong 15 năm qua và đã vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được đang bị đe dọa bởi các vấn đề y tế và môi trường, môi trường kinh doanh yếu kém, quản trị nhà nước kém và tính minh bạch còn hạn chế. Thúc đẩy nhanh tiến trình Việt Nam chuyển đổi thành một đối tác có trách nhiệm và bao hàm hơn và một nền kinh tế dựa trên cơ sở thị trường là một ưu tiên của Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có ảnh hưởng ngày càng tăng tại châu Á.

Các chương trình của USAID hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam bằng cách tập trung các nguồn lực vào những nơi cần nhất trong các lĩnh vực y tế, sức cạnh tranh của khu vực tư nhân, môi trường, các dịch vụ xã hội dành cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương và giáo dục đại học. USAID hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực giải quyết các tác hại của HIV/AIDS, cúm gia cầm và đại dịch; mở rộng tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao trong các lĩnh vực như kỹ thuật và công tác xã hội; cải thiện cơ hội cho người khuyết tật; tăng cường vai trò của phụ nữ và những người dễ bị tổn thương; giải quyết các thách thức về môi trường, bao gồm biến đổi khí hậu và ô nhiễm dioxin.

Hồ sơ Quốc gia

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 - Bản đầy đủ (Tiếng Anh)

Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 - Bản tóm tắt

Last updated: April 23, 2014

Share This Page