Flag of Vietnam

Vietnam

Language: English | Vietnamese
Y Nguyet's swimming class in Kom Tum province
Swimming Skills Relieve Fears in Vietnam
Staff prepare sandbags to reinforce the company's roof.
Disaster Training Reduces Losses for Vietnamese Businesses
Nhân viên công ty chuẩn bị bao tải cát để gia cố mái tôn trong công ty.
Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai giúp giảm thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam