Flag of Albania

Albania

Language: English | Shqip
 • Programi i USAID-it për huadhënien në bujqësi (Autoriteti i Kredisë për Zhvillim) po ndihmon agrobizneset dhe fermerët shqiptarë të arrijnë akses ndaj kredive përndryshe të limituara gjatë kësaj periudhe shtrëngese ekonomike.

 • Programet e USAID fuqizojnë rolin e organizatave shqiptare për të avokuar për të drejtat e grupeve të margjinalizuara.

 • USAID inkurajon pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në vendim-marrjen e qeverisjes vendore.

 • Nismat e USAID kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit (TIK) në Shqipëri.

 • USAID po ndihmon bashkitë shqiptare të përgatitin Planet e Përgjithshme Territoriale Vendore dhe të përmirësojnë shërbimet bashkiake.

 • USAID i bashkohet një përpjekjeje shumëdonatorëshe për të mbështetur reformën territoriale dhe administrative në Shqipëri.

  Learn More
 • Përmirësimi i transparencës së sistemeve dhe pakësimi i mundësive për korrupsion do të përmirësojnë ndërveprimet e qytetarëve me gjykatat në Shqipëri.

 • USAID dhuroi dhi për gratë në fshatra për t’i ndihmuar të gjenerojnë të ardhura për të mbështetur veten dhe familjet e tyre.

  Learn More
 • USAID-it dhe një OJQ vendore, Assist Impact, nënshkruan shtatë marrëveshje grantesh për projekte fuqizimi për rininë shqiptare.

  Learn More
A hands-on lesson on machinery repair
Training Bolsters Albanian Garment Industry
Man helping to detect illegal activity on a meter box
Albania Confronts Energy Crisis
Using technology to safeguard elections in Albania
Technology Guards Against Election Fraud in Albania

About Albania

 

Që në vitin 1992, Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ofruar ndihmë për të mbështetur zhvillimin, stabilitetin dhe integrimin e Shqipërisë në Europë. Ndihma e ShBA-së ka ndihmuar kalimin e Shqipërisë nga shteti komunist më i izoluar dhe më represiv në Europë, drejt një demokracie me ekonomi të orientuar nga tregu.

Programi aktual bashkëpunon me Qeverinë e Shqipërisë dhe me sektorin privat për reformat transformuese për te fuqizuar institucionet demokratike dhe për të mbështetur rritjen ekonomike. Në mënyrë specifike, USAID ndihmon Shqipërinë për:

 • Fuqizimin e shtetit të së drejtës, duke rritur aftësitë e avokatëve e të gjyqtarëve, dhe duke siguruar që gjykatat të funksionojnë në mënyrën e duhur.
 • Rritjen e aftësisë së pushteteve vendore për të shtuar të ardhurat dhe për të ofruar shërbime më efektive për qytetarët, përfshirë sektorë nga kujdesi shëndetësor deri te uji i pijshëm.
 • Përmirësimin e konkurrueshmërisë në biznes, duke fuqizuar ndërkohë sektorin financiar për të mbështetur më mirë zhvillimin ekonomik dhe sigurinë financiare. 

Last updated: March 23, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

American Embassy/Tirana
USAID
Rr. e Elbasanit, Nr. 103
Albania
Phone 
+355-4-224-7285
Fax 
+355-4-223-3520

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-044, Room 234
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
202-567-4033
Fax 
(202) 567-4261