Flag of Albania

Albania

Language: English | Shqip
  • USAID inkurajon pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në vendim-marrjen e qeverisjes vendore.

  • Programi i USAID-it për huadhënien në bujqësi (Autoriteti i Kredisë për Zhvillim) po ndihmon agrobizneset dhe fermerët shqiptarë të arrijnë akses ndaj kredive përndryshe të limituara gjatë kësaj periudhe shtrëngese ekonomike.

  • Programet e USAID fuqizojnë rolin e organizatave shqiptare për të avokuar për të drejtat e grupeve të margjinalizuara.

  • Nismat e USAID kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit (TIK) në Shqipëri.

Greenhouse with green seedling plants
USAID Introduces Alternate Energy Technology and Builds Unique Partnership among Albanian Agro-Businesses
A nurse administers medication through an IV to a patient in a hospital bed
USAID-supported Hospitals Reforms Prove Effective in Improving Transparency and Accountability
A group of officials deliver remarks at an event head table
Albanian Judges Begin to Advocate for Judicial Independence

About Albania

 

Që në vitin 1992, Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ofruar ndihmë për të mbështetur zhvillimin, stabilitetin dhe integrimin e Shqipërisë në Europë. Ndihma e ShBA-së ka ndihmuar kalimin e Shqipërisë nga shteti komunist më i izoluar dhe më represiv në Europë, drejt një demokracie me ekonomi të orientuar nga tregu.

Programi aktual bashkëpunon me Qeverinë e Shqipërisë dhe me sektorin privat për reformat transformuese për te fuqizuar institucionet demokratike dhe për të mbështetur rritjen ekonomike. Në mënyrë specifike, USAID ndihmon Shqipërinë për:

  • Fuqizimin e shtetit të së drejtës, duke rritur aftësitë e avokatëve e të gjyqtarëve, dhe duke siguruar që gjykatat të funksionojnë në mënyrën e duhur.
  • Rritjen e aftësisë së pushteteve vendore për të shtuar të ardhurat dhe për të ofruar shërbime më efektive për qytetarët, përfshirë sektorë nga kujdesi shëndetësor deri te uji i pijshëm.
  • Përmirësimin e konkurrueshmërisë në biznes, duke fuqizuar ndërkohë sektorin financiar për të mbështetur më mirë zhvillimin ekonomik dhe sigurinë financiare. 

Last updated: January 26, 2015

Share This Page

Contact Information

Mission Contact

American Embassy/Tirana
USAID
Rr. e Elbasanit, Nr. 103
Albania
Phone 
+355-4-224-7285
Fax 
+355-4-223-3520

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-044, Room 234
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
202-567-4033
Fax 
(202) 567-4261