Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

For many families displaced multiple times during Sri Lanka’s 26-year conflict, they have only recently resettled and restarted their lives. Frequent water scarcity is an extra burden to bear.

Sarifa Fathima is a 56-year-old mother of four and grandmother of three. She lives with her husband and daughter while her son lives with his wife and three children in an adjoining house. Their main income comes from rice farming.

The Codrington Lagoon on the small island of Barbuda is exceptionally rich in biodiversity. It also protects the small village of Codrington and its 1,300 inhabitants against storms surges and swells. Yet recently local authorities began to fear the lagoon could no longer protect against increasingly intense storms that threatened their fisheries and eco-tourism, backbones of the island's economy.

Tenijah Lawrence, an Antigua and Barbuda Junior Customs Officer of over 16 years, says "I feel a greater sense of professionalism and responsibility as a customs officer." She is one of the 100 Customs Officers to participate in a comprehensive training program undertaken by USAID, through its Caribbean Open Trade Support (COTS) Program in 2008.

UshGj-ja ka ecur shumë shpejt në 16 muaj. Pas zgjedhjes së një bordi të ri në muajin korrik 2011, dhe me mbështetjen e USAID-it për ‘planifikimin strategjik dhe zbatimin’, UshGj-ja po bën ndryshime të medha. Sot, organizata ka 121 anetarë. Ka trefishuar buxhetin. Ka një zyrë të veten dhe staf të përkushtuar. Operon në bazë të një strategjie dhe plani-pune pranuar nga të gjithë anëtarët. Avokon në mënyrë aktive për çështje të rëndësishme të gjyqësorit shqiptar, të tilla si imuniteti i gjyqtarëve, procedurat e inspektimit të gjyqtarëve dhe Ligji për Gjykaten e Lartë.

Duke pranuar të mirat e ndryshimeve ‘pilot’ në dosjen e pacientit, Grupi për Mbështetjen e Zbatimit të Reformës në Shëndetësi, një bord ky këshillimi i insitucionalizuar pranë Ministrit të Shëndetësisë për reformen në shëndetësi, ka rekomanduar përdorimin e administrimit të barnave në të gjitha spitalet publike. 

Edhe pse kanë arritur suksese, përpunuesit e vajit të ullirit dhe pronarët e serave ndeshin sfida të mëdha në menaxhimin e bizneseve të tyre.  Në sektorin e vajit të ullirit, menaxhimi i mbetjeve pas përpunimit është një shqetësim i hershëm si për koston e lartë dhe për mjedisin. Ndërsa për kultivuesit e serave të fidanëve, kostoja e ngrohjes me benzine/naftë është rritur mjaft.

Despite successes of Albanian olive oil processors and greenhouse owners, there are unique challenges in running their businesses.  For olive oil industry, olive oil waste disposal is a long term concern with high costs on the environment.  For greenhouse growers that produce seedlings, the cost of heating with fuel/heavy oil has risen substantially.

Recognizing the benefit of piloted changes in the patient record, the Health Reform Implementation Support Group, an institutionalized health reform advisory board to the Minister of Health, has recommended the introduction of medication administration in all public hospitals.

 Following the election of a new board in July 2011, and with USAID support for strategic planning and implementation, the Union of Albanian Judges (UAJ) is turning things around.

Pages

Last updated: January 27, 2014