Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Ma gde bilo na Kosovu, nemoguće je ne primetiti na hiljade dece. Kosovo nije samo jedna of najsiromašnijih zemalja Evrope, već je i najmlađa. Više od 35 posto njenog stanovništva je starosne dobi ispod 18 godina.

Lëmshi me formë të rregullt i përbërë nga vijat e kaltërta, gjelbërta dhe të kuqe, në monitorin kompjuterik të Krenar Spahijës, ndoshta do të mund të merrej, në mënyrë simbolike, si një hartë e cila rrëfen udhën drejtë një të ardhme të ndritshme për Kosovën, këtë vend të vogël në Europën juglindore. 

Dukagjin Dedaj fermer i qumështit për më shumë se një dekadë ka filluar me një tufë prej 15 lopëve e cila u shtua në 52 sosh. Dedaj gjithnjë e ka ditur se lopët e tij prodhojnë qumësht me cilësi të shkëlqyer. Sot, në sajë të USAID-it, dëshmia është në xhepin e tij.

Duke nxjerrë telefonin e tij celular, Dedaj e tregoi një mesazh të marrë kohëve të fundit nga një laborator shtetëror, që në mënyrë koncize jepte hollësi se si qumështi i tij i papërpunuar matej me tetë parametra të standardizuar, duke përfshirë yndyrën, proteinat dhe përqindjen e sheqerit.

Pravilno uređeni čvornovati oblik sastavljen od plavih, zelenih i crvenih linija na kompjuterskom monitoru Krenara Spahije bi možda mogao simbolično poslužiti kao putokaz ka prosperitetnoj budućnosti za Kosovo, ovu malu zemlju u jugoistočnoj Evropi.   

Inženjerov dizajn za štampanu PCB ploču omogućava redak letimičan pogled na stvaranje visokotehnološkog proizvoda u jednoj zemlji sa pretežno niskotehnološkom ekonomijom. To jedan od načina na koji se Spahijin poslodavac, Prištinska kompanija Tekfuze, odupire očekivanjima.

Dukagjin Dedaj  mlekar  više od deset godina,   počeo  je sa  stadom od  15 krava koje se uvećalo na   52.  Dedaj je oduvek znao da njegove krave daju mleko izuzetnog kvaliteta.  Danas, zahvaljujući USAID-u, objektivan dokaz je u njegovom džepu.

Vadeći svoj mobilni telefon,  Dedaj je pokazao poruku koju je nedavno primio iz državne laboratorije. Ona sažeto daje podatke o tome kako je njegovo sirovo mleko izmereno prema osam standardizovanih parametara, uključujući procenat masnoće, proteina i  šećera.

Dukagjin Dedaj, a dairy farmer in Kosovo for more than a decade, started with a herd of 15 cows that grew into 52. Dedaj has always known his cows produce excellent quality milk. Today, thanks to USAID, the proof is in his pocket.

Pulling out his cell phone, Dedaj shows off a message recently received from a state laboratory. It concisely details how his raw milk measures against eight standardized parameters, including fat, protein and sugar percentages.

The origin of the chimney cake goes back hundreds of years but it's commonly believed that this delicacy comes from Hungary where they are served at weddings and christenings. Today, it is one of the most popular delicacies in Eastern Europe, and recently, this open, crispy cylinder rolled in a topping such as sugar and hazelnuts has gone global, becoming an in-demand street food.

Transferring political energy into voter participation is a challenge for post-revolution Tunisia. Future elections are an opportunity for a new generation of Tunisians to make their voices heard, but only if they cast their votes.

Young Tunisians were instrumental in the events of the revolution and first election in October 2011. It is paramount that they remain active voting citizens to shape their country’s post-revolutionary future.  

Manweri*, 46, works at a mine in Kabarore Township, Burundi, where he leads a team of 1,500 miners who dig for coltan, a metallic ore used in electronic products. Manweri has a wife and six children between the ages of 1 and 19. He had never received any type of training or education on sexual and reproductive health until January 2013, when he and 24 other male miners participated in a Men As Partners (MAP) workshop conducted by the RESPOND Project.

Pages

Last updated: January 15, 2015