Fact Sheets

Data e fillimit: 1 Prill 2012
Kohëzgjatja: 3 vite    
Buxheti i projektit: $850,000
Implementues: Instituti nacional demokratik (National Democratic Institute, NDI)
Data e fillimit: Shtator 2012
Kohëzgjatja:  24 muaj  
Buxheti i projektit: $1,500,000
Implementues: Milieukontakt Maqedoni

Synimet

Датум на започнување:  септември 2012 г.
Датум на завршување:  24 месеци  
Буџет на проектот:  $1,500,000
Имплементатор:  Milieukontakt Macedonia
Датум на започнување:  19 ноември 2012          
Датум на завршување:  19 ноември 2015
Буџет на проектот:  $ 488,268        
Data e fillimit: 19 nëntor 2012    
Data e përfundimit: 19 nëntor 
Buxheti i projektit: $ 488,268
Implementues: Qendra për zhvillimin e mediave (QZHM) 

Qëllimet

Data e fillimit:  10 tetor 2012
Data e përfundimit: 10 prill 2015 
Buxheti i projektit:  198,089 dollarë amerikanë
Implementues:  Metamorfozis, Fondacion për internet dhe shoqëri.

Qëllimet

 

Датум на започнување: 10 октомври, 2012 г.  
Датум на завршување:  10 април, 2015 г. 
Буџет на проектот:  $ 198.089
Имплементатор:  Фондација за интернет и општество Метаморфозис

Цели

Fillimi:  26 qershor, 2013                                                             
Kohëzgjatja:  34 muaj    
Buxheti i pritur i projektit: $671,109       
Zbatues:  Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar 
Почеток:  26 јуни, 2013                                                
Времетраење:  34 месеци       
Очекуван буџет на проектот$671,109             
Датум на започнување:  декември2011                            
Датум на завршување: декември 2014 (со можност за продолжување од една година)
Буџет на проектот :  $ 4,486,125             

Pages

Last updated: March 30, 2015

Share This Page