Fact Sheets

Датум на започнување:  24 април 2012 г.                                               
Датум на завршување:  23 април 2016 г. 
Буџет на проектот:  $ 5 милиони  
Имплементатор:  Carana Corporation 

Цели

Датум на започнување: 1 септември, 2007 г.
Датум на завршување:  1 септември, 2014 г. 
Буџет на проектот: 9 милиони долари во форма на заеми 
Имплементатор: УНИБАНКА и НЛБ Лизинг
Data e fillimit:            1 shtator 2007                                               
Data e përfundimit:   1 shtator 2014
Kapaciteti i garantimit: $9 milionë në kredi
Implementues:  UNIBANKA dhe NLB Leasing
Data e fillimit: 18 prill 2012                                      
Data e përfundimit: 17 prill 2015
Buxheti i projektit (për kohëzgjatjen e projektit):  $575,000
Датум на започнување: 18 април 2012 г.                                    
Датум на завршување: 17 април 2015 г.
Буџет на проектот:  $ 575,000
Имплементатор:  Центар за граѓански комуникации
Data e fillimit:            30 shtator 2009                                                         
Data e përfundimit:   30 shtator 2019          
Kapaciteti i garantimit: $5 milionë në kredi
Датум на започнување: 30 септември, 2009 г.   
Датум на завршување:   30 септември, 2019 г.   
Буџет за проектот: $5 милиони во форма на заеми      
Имплементатор: Штедилници „Можности“ и „ФУЛМ“

Цели

Data e fillimit: 01 korrik, 2011                      
Data mbarimit: 30 qershor, 2016
Buxheti i projektit (Kohëzgjatja e projektit): 1.979.400 milionë dollarë              
Датум на започнување: Јули 1, 2011        
Датум на завршување: Јуни 30, 2016       
Буџет за проектот: УСД 1.979.400              
Имплементатор: Центар за претприемништво и извршен развој (CEED) 
Data e fillimit:  28 Dhjetor, 2010               
Data e përfundimit: 27 Dhjetor, 2014       
Buxheti i projektit:  $ 4.8 milionë             
Implementues: Booz Allen Hamilton Inc.

Pages

Last updated: July 07, 2015