Search this site

Search Results

Showing results 1 - 2 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance
  1. USAID-

    ... i ekonomisë së sofistikuar, mbetet më i ulëti në Evropë. ... Shumë nga dhënat që i përmban ky raport ... nga Ministria e Financave dhe e Ekonomisë. ...

    http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdabz154.pdf

  2. УСАИД во Македонија: 1993-2011 USAID in Macedonia ...

    ... Gjyqi i apelit Shtip dhe tetë Gjyqet themelore këtij rajoni apelit tashmë kanë ueb-faqe, ku gjithë mund ta kontrollojnë statusin e lëndës ...

    http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacs595.pdf

Showing results 1 - 2 for në evropë dhe të ardhurat
Relevance

Last updated: July 11, 2014